najlepszy sklep zoologiczny

załóż konto zaloguj koszyk

Obsługa
klienta:

pn-pt 8-17
sobota: 8-14

biuro: pn-pt 8-15
885 408 127
magazyn:
885 408 127
hurt i produkcja:
693 889 848

Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO „CHAMPION”

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.e-zoologia.com jest firma Champion Roland Witkiewicz, prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą: SĄDZIA 25, 64-117 SĄDZIA, NIP: 697-206-48-41, REGON: 301064501, telefon kontaktowy: 739 408 127, adres e–mail: sklep@e-zoologia.com

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego Champion, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e-sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 31 1020 3088 0000 8702 0104 2068

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Champion oferuje sprzedaż internetową artykułów zoologicznych, obejmujących zarówno karmy dla zwierząt, akcesoria, dekoracje, odżywki, jak również sprzęt wędkarski i wyposażenie oczek wodnych. Sklep specjalizuje się w produkcji legowisk, makaronu błyskawicznego oraz karm dla psów, kotów, gryzoni i ryb koi.

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego serwisu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

3. Zamawiający w sklepie Champion, poprzez witrynę www.e-zoologia.com zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.e-zoologia.com lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

4. ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA OZNACZAJĄ:

SKLEP–sklep internetowy Champion dostępny pod adresem www.e-zoologia.com
Sprzedawca–firma Champion Roland Witkiewicz, prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą: SĄDZIA 25, 64-117 SĄDZIA, NIP: 697-206-48-41, REGON: 301064501,


KLIENT–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

KONSTUMENT–osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

PRZEDSIĘBIORCA–osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ-umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

ZAMÓWIENIE-oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

KONTO– element systemu e – sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

KOSZYK– element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

PRODUKT–dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

UMOWA SPRZEDAŻY ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość


5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.e-zoologia.com , KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

6. Formularze zgody (check – boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości (z wejściem w życie RODO) o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików Cookies. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do połączenia internetowego według stawek operatora, który dostarcza mu to połączenie.


11. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

12. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

13. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, albo przy procesie rejestracji konta, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia e-zoologia.com może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości Newsletter SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później do przesyłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych – usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.

14. Sklep internetowy Champion oparty jest na technologii i webSylium.com. Champion powierza przetwarzanie danych spółce cywilnej webSylium s.c. na zasadach określonych osobną umową, gdzie webSylium zapewnia właściwe i prawidłowe zabezpieczenie wszelkich mechanizmów sprzedażowych i technologii gromadzenia i przetwarzania danych, dostarczając najwyższej klasy i najlepszej, najnowszej technologii narzędzia w ramach tak określonej współpracy. Administratorem danych pozostaje w dalszym ciągu Sprzedawca – właściciel sklepu Champion.

15. Klient, który zapłacił za zamówienie produktów zamrożonych i jego wpłata nie została zaksięgowana do środy godziny 11:00 na firmowym rachunku bankowym to wysyłka jego zamówienia nastąpi w poniedziałek.

16. Klient odbierając przesyłki zawierające produkty mrożone, jednocześnie wyraża zgodę na przerwanie łańcucha chłodniczego a co za tym idzie bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne koszty związane ze zwrotem jak i uszkodzeniem rzeczonych produktów. Nie dotyczy to reklamacji wynikających z błędów popełnionych przez naszych pracowników. Prosimy o przemyślane zakupy.


PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

1. Firma Champion prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.e-zoologia.com, na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej.

Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM.

Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.e-zoologia.com i obejmuje m.in. karmy dla zwierząt i legowiska.

Proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka.

KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU.

KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Potwierdzenie złożenia zamówienia w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

A. określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,

B. ilość produktów,

C. cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,

D. wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),

E. przewidywany termin dostawy,

F. łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki).

G. metodę płatności + termin zapłaty.

H. pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail).

I. adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono kosztów dostawy, które Klient ustala w procesie zamówienia. Klient ma do wyboru różne formy dostawy, uzależnione cenowo od formy płatności, na którą się zdecyduje. Sprzedawca oferuje transport własny na terenie powiatu leszczyńskiego, poza tym możliwa jest dostawa przez firmę kurierską.

3. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając przycisk „przejdź do koszyka” Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się 4 przejrzyste i intuicyjne kroki:

a) krok 1 – zestawienie produktów,

b) krok 2 – forma płatności i dostawy,

c) krok 3 – posumowanie kosztów zamówienia,

d) krok 4 – finalizacja zamówienia.

Klient potwierdza złożenie zamówienia w sklepie ponownie sprawdzając zawartość koszyka wyszczególnioną w kroku 3 i sprawdzając poprawność danych do wysyłki/rachunku/faktury w kroku 4, a następnie klikając przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. KLIENT może złożyć zamówienie logując się do swojego konta w panelu udostępnionym przez Sprzedawcę, złożenie zamówienia jest również możliwe przy użyciu adresu kontaktowego e – mail Sprzedawcy sklep@e-zoologia.com oraz telefonicznie pod numerem: 739 408 127 lub 693 889 848. Zamówienia za pośrednictwem formularza–koszyka oraz adresu e–mail można składać 24 godziny na dobę, zamówienia telefoniczne są możliwe w godzinach 8 – 16 w dni robocze.

5. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i wraz z mailem potwierdzającym zamówienie ma skutki zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

6. Formy płatności dostępne w sklepie internetowym Champion to zapłata za pobraniem (przy odbiorze), zapłata przelewem bankowym, zapłata on – line za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl, gdzie możliwy jest przelew elektroniczny oraz zapłata kartą debetową lub kredytową; dane do przelewu są widoczne w stosownej zakładce na stronie internetowej sklepu, jak również umieszczone w niniejszym Regulaminie.

7. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek lub przy zastosowaniu transportu własnego Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu takiej opcji. Transport za pośrednictwem firmy Champion odbywa się jedynie na terenie powiatu leszczyńskiego.

8. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA na www.e-zoologia.com KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym.
W tym przypadku SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym.

9. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie www.e-zoologia.com, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony.

10. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.

11. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e – maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez firmę Champion Roland Witkiewicz w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i których postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

12. Przy zamówieniach produktów mrożonych minimalna waga mrożonych produktów musi wynosić 20kg, w przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane i następuje zwrot wpłaconych przez klienta pieniędzy, jeśli takowe zostały zaksięgowane. Jeśli nie została wykonana wpłata zamówienie jest po prostu anulowane. W nielicznym przypadkach uzgodnionych z pracownikami jest możliwość wysłania takiej ilości danego produktu.

13.Dodatkowe informacje
Darmowa dostawa powyżej 190zł dotyczy zamówień, których łączna waga nie przekracza 30kg (max wagi jednej paczki) oraz tych, które nie zawierają produktów mrożonych lub wymagających warunków chłodniczych. Do kwoty 190zł nie należy wliczać należności za towary, które objęte są już darmową dostawą. W innym razie zostaje naliczona opłata wg cennika dostaw. W przypadku płatności za pobraniem naliczana jest dodatkowa opłata 5zł.
Produkty objęte opcją darmowej wysyłki wysyłane są tylko za pośrednictwem kuriera DPD.

KONTO KLIENTA

1. Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa firmy), adres, numer telefonu oraz adres e – mail i hasło dostępu, ustalane indywidualnie przez Klienta.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym – przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma wgląd do swojego koszyka, historii zamówień, danych kontaktowych, dane te oraz hasło może w każdej chwili zmodyfikować.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przesyłając swoje oświadczenie na adres kontaktowy Sklepu sklep@e-zoologia.com lub na adres siedziby ul. Piaskowa 1, 64-140 Włoszakowice. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta (w szczególności z dniem wejścia w Zycie RODO), zgłaszając takie żądanie przy rezygnacji z posiadania Konta.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia. Klient może, ale nie musi w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego przedmiotu zakupu i po jego sprawdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania.

4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem, dodatkowo przy uznaniu reklamacji Sklep może zaproponować w ramach extra rekompensaty jakąś dodatkową usługę, czy Towar w gratisie.

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem siedziby Sklepu, albo na adres sklep@e-zoologia.com

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.

3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

5. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].

7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego

2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, Polityka Prywatności, formularz reklamacyjny stanowią jego integralną część.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2017 r.
artykuły zoologiczne
Strona internetowa www.e-zoologia.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.e-zoologia.com lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć tutaj [X]